THE SOUL

spirituallife's pictureNo votes yet

“The knowledge of the soul is knowledge of the universe”

— Alexis karpouzos