Gift to "GOD"

bonya basu's pictureNo votes yet

Best Gift to "GOD" is one's LOVE....

— Sri Sri Paramhansa Yogananda