Enquiry into the Great Guru

ammassridhar's pictureAverage: 5 (1 vote)

|| Sri Guru Paduka Stothram ||

Anantasamsara samudratara
naukayitabhyam gurubhaktidabhyam |
vairagyasamrajyadapujanabhyam
namo namah srigurupadukabhyam || 1

kavithwa varasinisakarabhyam
daurbhagyadavambudamalikabhyam |
durikritanamra vipattatitabhyam
namo namah srigurupadukabhyam || 2

nata yahoh sripatitam samiyuh
kadacidapyasu daridravaryah
mukasca vacaspatitam hitabhyam
namo namah srigurupadukabhyam || 3

nalikanikasapadahrtabhyam
nanavimohadi nivarikabhyam |
namajjanabhistatatipradabhyam
namo namah srigurupadukabhyam || 4

nripalimaulivrajaratnakanti
saridvirajat jhashakanyakabhyam |
nripatvadabhyam natalokapankateh
namo namah srigurupadukabhyam || 5

papandhakararka paramparabhyam
tapatra yahindrakhagesvarabhyam |
jadyabdhisamsosana vadavabhyam
namo namah srigurupadukabhyam || 6

samadisatkaprada vaibha vabhyam
samadhidanavratadiksitabhyam |
ramadhavandhristhira bhaktidabhyam
namo namah srigurupadukabhyam || 7

svarcaparanamakhilestadabhyam
svahasaha yaksha dhurandharabhyam |
svantacchabha vaprada pujanabhyam
namo namah srigurupadukabhyam || 8

kamadisarpavraja garudabhyam
viveka vairagya nidhipradabhyam |
bodhapradabhyam dutamoksadabhyam
namo namah srigurupadukabhyam || 9

This stotram is composed by the disciple,
Swami Totakacharya who is one of the four greatest
disciples of Sri Adi Sankaracharya .....