Tag: Stothram

Sri Guru Paduka Stothram

ammassridhar's picture|| Sri Guru Paduka Stothram ||

Anantasamsara samudratara
naukayitabhyam gurubhaktidabhyam |
vairagyasamrajyadapujanabhyam
namo namah srigurupadukabhyam || 1

kavithwa varasinisakarabhyamSri Guru Paduka Stothram

ammassridhar's picture|| Sri Guru Paduka Stothram ||

Anantasamsara samudratara
naukayitabhyam gurubhaktidabhyam |
vairagyasamrajyadapujanabhyam