Tag: Paduka

Sri Guru Paduka Stothram

ammassridhar's picture|| Sri Guru Paduka Stothram ||

Anantasamsara samudratara
naukayitabhyam gurubhaktidabhyam |
vairagyasamrajyadapujanabhyam