Tag: Ishwara

Ishwara

joejo's picturemama yonir mahad brahma, tasmin garbhaḿ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāḿ, tato bhavati bhārata (Gita 14.3)