Tag: Inner path

Gayatri Devi Mantra

madan_gautam's picturewww.celextel.org

Gayatri Devi Mantra

ॐ भूर्भुवस्वः ।
तत् सवितुर्वरेण्यं ।PANCHADASI

madan_gautam's picturewww.celextel.org

Sri Vidyaranya Swami's
PANCHADASI
Translated by Swami Swahananda
Published by Sri Ramakrishna Math, Chennai

I. THE DIFFERENTIATION OF THE REAL PRINCIPLEDhyana-Bindu Upanishad ----3

madan_gautam's pictureE text source- www.celextel.org 71-72.Kaivalya Upanishad

madan_gautam's pictureE text source - www.celextel.org
Kaivalya Upanishad
Translated by Swami Madhavananda
Published by Advaita Ashram, KolkattaSiddhantabindu of Madhusudana Sarasvati - 1

madan_gautam's pictureSiddhantabindu of Madhusudana Sarasvati
[Commentary on Dasasloki of Sri Sankara Bhagavatpada]
English Translation by S. N. SastriSoundarya Lahari---4

madan_gautam's pictureE text source - www.celextel.org

27
(Realisation of self and ultimate truth)
Japo jalpah shilpam sakalam api mudra-virachana
Gatih pradaksinya-kramanam asanady'ahuti-vidhih;Soundarya Lahari---3

madan_gautam's pictureEtext source- www.celextel.org

16
(Mastery of Vedas)
Kavindranam chetah-kamala-vana-baal'atapa-ruchim
Bhajante ye santah katichid arunameva bhavatim;Soundarya Lahari---2

madan_gautam's pictureE Text source- www.celextel.org

8(Avoiding of birth and death)
Sudha-sindhor madhye sura-vitapi-vati parivrte
Mani-dweepe nipo'pavana-vathi chintamani-grhe;Soundarya Lahari---7

madan_gautam's pictureE text source- www.celextel.org

54
(Destruction of all sins., Curing of eye diseases)
Pavithrikarthum nah pasupathi-paradheena-hridhaye
Daya-mithrair nethrair aruna-dhavala-syama ruchibhih;Soundarya Lahari---11(last part)

madan_gautam's pictureE text source- www.celextel.org 93
(Fulfillment of desires)
Araala kesheshu prakruthi-saralaa manda-hasithe
Sireeshabha chite drushad upala-sobha kucha-thate;