sethuSankaran's blog

Chant Varahi mantra to get rid of Swine flu

sethuSankaran's picture"Gurur Brahma gurur Vishnu gurur devo Maheswarah
Gurur sakshat parambrahmah tasmi sri gurave namah"
Maha Ganapataye Namah"How to free from karma - by doing or not doing ?

sethuSankaran's pictureWhat is karma ?